Pagaalay sa Umaga

FB_IMG_1537301033794

Papuri at pasasalamat ay sa iyo, Dakilang Bathala Panginoon at Hari ng buong san Nilikha! Sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob at sa buhay at pagasa na sa akin ngayon ay taglay.

Inaalay ko po sa iyo ang araw na ito sampu ng aking buhay, isip, damdamin at kalakasan. Nawa’y maging katanggap tangap ang haing ito na aking inaalay sa iyyo Panginoon.

Patnubayan mo po ako sa buong araw na ito ng aking buhay upang maisagawa ko ang iyong kalooban. Kasangkapanin mo po ako na maging tulay ng pagpapala sa aking pamilya at sa buong madla.  ako sa araw na ito

Gawing karapat dapat ako sa araw na ito na maging larawan ng iyong kadakilaan. Mula sa kadiliman pinagyabong  mo ang iyong liwanag upang sa akin ay laging pumatnubay.  Ingatan nawa ako ng iyong dakilang liwanag upang ako ay ilayo sa lahat ng kapahamakan.

Oh Dakilang Bathala, ang pagibig mo ang syang lagi maghari sa aking buhay; sa iyong pagibig ako’y laging mananahan. At sa lahat ng aking gawa ay inaalay ko alang alang sa iyong dakilang pagibig sa akin.

manatili nawa sa akin ang iyong pagibig ng sa pamamagitan nito ay lagi mo akong pagpapalain.

Luwalhati at Parangal sa Dakilang Kapangyarihan na Lumikha sa Atin at sa Buong Sansinukuban!

Mayari Na!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s